Tầm nhìn

Giúp các Doanh nghiệp tăng thêm một số “0” mỗi năm để trở thành một cộng đồng thịnh vượng.

SỨ MỆNH

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

MỤC TIÊU

Trong 10 năm tới là đạt được hơn 1.000 doanh nghiệp được đầu tư quỹ để IPO. Đồng thời: